Jeoteknik Hizmetler

JEOTEKNİK HİZMETLER

1- Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler Zemin Etüdü
Beton Enjeksiyon işleri,
Ankraj İşleri
Mini Kazık İşleri
Alanların imara açılmadan önce yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi ve haritalanması
Deprem ve heyelan bölgesi araştırmaları
Tünel, köprü, viyadük, otoyol ve baraj alanı araştırmaları
Zemin-temel araştırmaları ve yer altı boşluklarının belirlenmesi

2- İmar planı revizyonuna esas 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli yer mühendislik projeleri Konut ve yerlesim bölgeleri
Yerlesime uygunluk degerlendirmeleri

3-  Yerlesim birimleri, sanayi siteleri, kooperatifler, binalar, köprüler… insasında zemin problemleri Zemin ve temel kayanın mühendislik özellikleri
Riskli güzergahlarda heyelan çalısmaları ve sev stabilitesi
Alüvyon kalınlıgı ve temel kaya derinligi
Yer altı bosluklarının arastırılması
Zemin emniyet gerilmesi
Zemin sıvılasma risk analizi
Temel tipi ve derinligi
Heyelan ve kaya duraysızlıgı arastırılması
Yapı donatısını etkileyecek yeraltısuyunun arastırılması
Dinamik esneklik parametreleri
RQD, kazılabilirlik, sökülebilirlik

4- Jeolojik Harita ve Kesitler Olusturulması
İmar planı revizyonuna esas 1/25000, 1/10000, 1/5000 ve 1/1000 ölçeklerinde haritaların oluşturulması
Stratigrafi belirlenmesi
Fay, kıvrım, uyumsuzluk gibi yapısal unsurların belirlenmesi
Aktif fay zonlarının belirlenmesi

5- Mühendislik Jeolojisi Harita ve Kesitlerin Oluşturulması
Yapıların depreme dayanıklılığının incelenmesi
Zemin büyütmesi ve haritalanması
Mikro bölgelendirme ve risk analizi
Zeminin spektral özellikleri
Statik hesaplara esas olacak deprem parametreleri

6 -Coğrafi bilgi sistemlerinin ArcGis Programı kullanılarak Jeolojiye uyarlanması:

Bölge Jeolojisinin GIS ortamına aktarılması Jeolojik haritaların uydu görüntüsü ile karşılaştırılması